Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mos.jastrzebie.pl/

 Data publikacji strony: 11.05.2020 r . Istotnych zmian od tego czasu nie wprowadzono.

 Strona internetowa jest zgodna z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością stron internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Stafin adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 32 471 44 66. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także  zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostosowanego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.